മാർ സ്ലീവാ മെഡിസിറ്റി പാലായിൽ ലോക ഹൃദയ ദിനം ആചരിച്ചു

ലോക ഹൃദയ ദിനമായ സെപ്തംബർ 29 ന് മാർ സ്ലീവാ മെഡിസിറ്റിയിൽ ഹൃദയ ദിനമായി ആചരിച്ചു. കാർഡിയോളജി വിഭാഗം ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഹൃദയം ആണെന്നും അവർ ഒരു ഹൃദയം

Read more