കെട്ടിട വാടക കുറയ്ക്കണം, നികുതികള്‍ കുറയ്ക്കണം: വ്യാപാരി വ്യവസായി

പ്രവിത്താനം: രാജ്യത്ത് ഉടനീളം ഉണ്ടായ കോവിഡ് 19 എന്ന മഹാവ്യാധിയും കടയടപ്പ്, വെള്ളപ്പൊക്കം, പ്രളയം തുടങ്ങിയ പ്രക്യതി ദുരന്തങ്ങളും മൂലം കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക വ്യാപാരികളും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവിത്താനത്തെ

Read more