പള്ളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തു

കോട്ടയം: പള്ളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തു. കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ എം അഞ്ജന ഐഎഎസ് ആണ് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. സ്ത്രീ സംവരണ

Read more