ആശ്വാസമാണ് ഈ സമരീറ്റന്‍ ഫോഴ്‌സ്! മാതൃകയാണ് ഈ യുവാക്കള്‍

കോവിഡ്! ലോകത്തെ ഇത്രമേല്‍ ഭയപ്പെടുത്തിയ, ഭയപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു രോഗമില്ല. എത്ര ഉറ്റവരായാലും രോഗിയെ അടുത്തു ചെന്നു പരിചരിക്കാനോ, എന്തിന് ആവശ്യമായ മരുന്നോ മറ്റുള്ളവയോ എടുത്തുകൊടുക്കാനോ പോലും സാധിക്കാത്ത

Read more