ജില്ലാ ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രി ലിഫ്റ്റിലൂടെ ഉയരങ്ങളിലേയ്ക്ക്

കോട്ടയം : ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ജില്ലാ ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രിയിൽ 40 ലക്ഷം രൂപ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ച് ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം

Read more