കേന്ദ്ര സർക്കാർ കർഷകരുടെ ജീവിക്കുവാനുള്ള അവകാശത്തെ നിഷേധിക്കുന്നു: സാജൻ തൊടുക

തലനാട് : കർഷകർക്ക് എതിരായുള്ള ബില്ല് കേന്ദ്രസർക്കാർ പാസാക്കുന്ന തോടെ സാധാരണ കർഷകർക്ക് ജീവിക്കുവാനുള്ള അവകാശത്തെയാണ് നിഷേധിക്കുന്നതെന്ന് കേരളാ യൂത്ത്‌ ഫ്രണ്ട് (എം) സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സാജൻ

Read more