കടനാട്ടില്‍ കുടിശ്ശിക നിവാരണ അദാലത്ത്

കടനാട്: നവകേരളീയം കുടിശ്ശിക നിവാരണം 2020 ഒറ്റത്തവണ തീര്‍പ്പാക്കല്‍ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം അദാലത്ത് കടനാട് സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ കൊല്ലപ്പള്ളിയിലെ ഹെഡാഫീസില്‍ നാളെയും ( 17/09/2020)

Read more