യുഡിഎഫിനെ വഞ്ചിച്ചവർക്ക് തിരിച്ചടി കൊടുക്കണം: ജോയി എബ്രഹാം

കടനാട്: യുഡിഎഫിന്റെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും പറ്റിയ ശേഷം യുഡിഎഫി നെ വഞ്ചിച്ച് കേരളാ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ CPM ന്റെ തൊഴുത്തിൽ കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ത്രിതല

Read more