ഇന്ന് ലോക ഹൃദയാരോഗ്യ ദിനം; കോവിഡ് കാലത്ത് ഹൃദയാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ കാര്യങ്ങള്‍

എല്ലാ വര്‍ഷവും സെപ്തംബര്‍ 29 ലോക ഹൃദയാരോഗ്യ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. ഹൃദയാരോഗ്യത്തിനായി ഹൃദയം കൊണ്ട് പൊരുതാം” എന്നതാണ് ഈ വര്‍ഷത്തെ ഹൃദയാരോഗ്യ ദിന സന്ദേശം. ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും

Read more