ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സമൂല മാറ്റം വരുത്തും. ഡോ. ജി. ഗോപകുമാർ

ഭാരതത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഘലയിൽ സമൂലമായ മാറ്റം ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർവകലാശാല മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. ജി. ഗോപകുമാർ പറഞ്ഞു. അരുവിത്തുറ സെൻറ്

Read more