ഡി.എല്‍.എഡ്. പരീക്ഷയില്‍ അനിശ്ചിതത്വം വീണ്ടും ബാക്കി; ഒരു വര്‍ഷം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍

കോട്ടയം: പ്രൈമറിതല അധ്യാപക കോഴ്‌സായ ഡി.എല്‍.എഡ് (Diploma in Elementry Education) ന്റെ പരീക്ഷ എന്നു നടക്കുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രില്‍ മാസത്തില്‍ നടക്കേണ്ട

Read more