ക്ലീന്‍ കോട്ടയം ഗ്രീന്‍ കോട്ടയം പദ്ധതിക്ക് തിടനാട് പഞ്ചായത്തില്‍ തുടക്കമായി

തിടനാട്: പഞ്ചായത്തുകളെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ മാലിന്യ രഹിതമാക്കുന്നത് ലക്ഷ്യംവെച്ച് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടപ്പാക്കുന്ന ‘ക്ലീന്‍ കോട്ടയം, ഗ്രീന്‍ കോട്ടയം’ പദ്ധതിക്ക് തിടനാട് പഞ്ചായത്തില്‍ തുടക്കമായി. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ

Read more