അധ്യാപക ദിനത്തിൽ അധ്യാപകർ ഉപവസിക്കുന്നു

പാലാ: വർഷങ്ങളായി അധ്യാപക ജോലി ചെയ്തിട്ടും നിയമന അംഗീകാരം നൽകാത്ത സർക്കാർ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു കൊണ്ട് അധ്യാപക ദിനമായ സെപ്റ്റംബർ 5 ന് ടീച്ചേഴ്സ് ഗിൽഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ

Read more