വിലയിടിവില്‍ റബ്ബര്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്കു തുണയാകാന്‍ ഇടവിളയായി അറബികാ കാപ്പി; ആദായം ഉറപ്പാക്കും അറബിക്കാ കാപ്പിയുടെ വിശേഷങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ

റബ്ബര്‍ കര്‍ഷകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന റബ്ബര്‍ വിലയിടിവിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ഇടവിളയായി കാപ്പി നടത്താമെന്ന് കര്‍ഷകന്‍. റബ്ബറിനു വിലയില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ആശ്വാസമാകാന്‍ ഉന്നത ഗുണനിലവാരമുള്ള കാപ്പിത്തൈകള്‍ ഇടവിളയായി നടത്താമെന്ന്

Read more