കോവിഡ് കാലത്തെയും ക്രിയാത്മകമായി അതിജീവിക്കുവാൻ മനുഷ്യരാശിക്കാകും: അജോയ് ചന്ദ്രൻ

കോവിഡ്-19 കാലം സർഗാത്മകവും ക്രിയാത്മകവുമായി അതിജീവിക്കുവാൻ മനുഷ്യരാശി ശീലിച്ച് വരുന്നതായി കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി സെക്രട്ടറി ശ്രീ. അജോയ് ചന്ദ്രൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സെന്റ് ജോർജ് കോളേജ്

Read more