പാലായിൽ LDF മുന്നേറ്റം

ആദ്യഫലം വരുമ്പോൾ ഫലം 7 ഇടങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ 5 ഇടത്തും LDF ജയം.


കൊച്ചിടപ്പാടിയിൽ UDF ജയിച്ചു

Advertisements

You May Also Like

Leave a Reply