തദ്ദേശ സ്ഥാപന തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ മോക് പോള്‍ ആരംഭിച്ചു

കോട്ടയം: കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വോട്ടെടുപ്പിന് മുന്‍പുള്ള മോക് പോള്‍ ആരംഭിച്ചു.

You May Also Like

Leave a Reply