കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ ഏറ്റുമാനൂര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്നു പുതിയ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ കൂടെ, ആകെ 41 എണ്ണം

കോട്ടയം: ജില്ലയില്‍ പുതിയ മൂന്നു കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ കൂടെ. മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, മീനടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ഏറ്റുമാനൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നിവയാണ് പുതിയ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍.

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, അയ്മനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നിവയെ പട്ടികയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കി. നിലവില്‍ 41 കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളാണ് കോട്ടയത്ത് ഉള്ളത്.

നിലവിലുള്ള കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളുടെ പട്ടിക

പുതിയ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് ടോണുകള്‍ (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ്)

 • മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 18
 • മീനടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 3
 • ഏറ്റുമാനൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി – 27

നിലവിലുള്ള കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ്)

 • പാറത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -7, 8, 9, 16
 • അയ്മനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 14
 • ഉദയനാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -16
 • തലയോലപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -4
 • കുമരകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -4, 12, 10, 11.
 • ടി വി പുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -10
 • ഏറ്റുമാനൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി -4, 27
 • വെച്ചൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -3, 1, 4.
 • മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -11, 12, 1.
 • ചങ്ങനാശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി -31, 33, 24, 34.
 • കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി -39, 46, 24.
 • വാഴപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -20
 • പായിപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -7, 8, 9, 10, 11.
 • തലയാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -1
 • തിരുവാര്‍പ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -11.
 • വൈക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി -21, 25, 24, 13.
 • കുറിച്ചി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -20
 • മീനടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -3
 • മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -18

കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്ന വാര്‍ഡുകള്‍ (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ്)

 • കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- 18
 • അയ്മനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 6
join group new

Maxin Francis

Hi It's me, Maxin Francis! I'm a journalist by profesion and passion while blogging is my hobby, web designing, digital marketing and social media are all my cups of tea.

Leave a Reply

%d bloggers like this: