കോന്തിയ മഠത്തിൽ കെ.ജെ.തോമസ് അന്തരിച്ചു.

കീഴമ്പാറ : കോന്തിയമഠത്തിൽ കെ.ജെ.തോമസ് (ബേബി) (84) നിര്യാതനായി.

സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ പിന്നീട്

Advertisements

You May Also Like

Leave a Reply