ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് 193 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്, വിശദാംശങ്ങളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി തല്‍സമയം

ഇന്നു സംസ്ഥാനത്ത് 193 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്, വിശദാംശങ്ങളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി തല്‍സമയം

You May Also Like

Leave a Reply