ഇന്ന് 720 പേര്‍ക്ക് കൂടെ കോവിഡ്! വിശദാംശങ്ങളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു തത്മസമയം

ഇന്ന് 720 പേര്‍ക്ക് കൂടെ കോവിഡ്! വിശദാംശങ്ങളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു തത്മസമയം

Leave a Reply

%d bloggers like this: