ഇന്നു 151 പേര്‍ക്ക് രോഗബാധ, 13 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം, തല്‍സമയം

ഇന്നു 151 പേര്‍ക്ക് രോഗബാധ, 13 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം, തല്‍സമയം

You May Also Like

Leave a Reply